Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยใช้สถาณที่ห้องหมายเลข ๒๐ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยระหว่างหน่วยงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับหน่วยงานในภูมิภาค ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานฯ ขึ้นในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

468 ad