Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

กิจกรรม

กิจกรรมสมาชิกสมาพันธ์

Posted by on Sep 11, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

กิจกรรมสมาชิกสมาพันธ์

  ประชุมสมาพันธ์ฯ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕...

read more

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Posted by on Sep 11, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยใช้สถาณที่ห้องหมายเลข ๒๐ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยระหว่างหน่วยงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับหน่วยงานในภูมิภาค ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานฯ ขึ้นในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น....

read more

Lanna Health Fair 2011

Posted by on Sep 11, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

Lanna Health Fair 2011

  20 – 24 ตุลาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน “Lanna Health Fair 2011”  ...

read more

รางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ๒๕๕๕

Posted by on Aug 30, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

รางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ๒๕๕๕

ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูจรรยา  วงค์ชัย ที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฎ – เพชรล้านนาประจำปี ๒๕๕๕  โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นปีที่ ๑๐ ของการดำเนินโครงการ โดยได้มีการมอบรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสถาบันล้านนาชั้น ๑...

read more

ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง

Posted by on Aug 9, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง

2 – 3 มิถุนายน 2554 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้ชื่องานว่า “ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง” ที่คุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่...

read more