Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

กิจกรรม

การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

Posted by on Jul 10, 2013 in กิจกรรม | 0 comments

การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกประเภทสามัญ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔  อาคาร IDI              ...

read more

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

Posted by on Jun 24, 2013 in กิจกรรม, ทั่วไป | 0 comments

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

บรรยายกาศงานบรรยายพิเศษเรื่อง ” รู้สมุนไพรไทย หาย…ห่างจากโรคความดันและเบาหวาน” ณ สถาบันวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 มิ.ย. 2556 ห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์...

read more

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

Posted by on Apr 24, 2013 in กิจกรรม | 0 comments

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ในวันที่ 24 เมษายน 2556 พร้อมกับทำพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร IDI และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...

read more

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

Posted by on Dec 26, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร IDI เพื่อทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ฯชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๖ นี้ ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ว่า อ.วัลลภ เผ่าพนัส ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสมาพันธ์  ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ทางประธานจะพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญอีกครั้ง ตามความเหมาะสมในแต่ละหน้าที่ และในตอนเย็นของวันเดียวกัน ทางสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาร่วมกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่...

read more

เที่ยวสุขี ๔ ชุมชน

Posted by on Nov 19, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

เที่ยวสุขี ๔ ชุมชน

คุณทอดด์ ทองดีได้ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทำรายการให้กับเที่ยวสุขี ๔ ชุมชน ซึ่งจะออกอากาศในรายการ “ล้านนามากกว่ามหัศจรรย์” (Lanna Miracels & More)ทางช่อง สทท.11 (NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 14.30...

read more

โครงการเที่ยวสุขี ๔ ชุมชน

Posted by on Nov 9, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

โครงการเที่ยวสุขี ๔ ชุมชน

โดยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะมนุษย์ศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน) จัดงานเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานน้ำพุ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

read more

Lanna Health Fair 2012

Posted by on Nov 9, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

Lanna Health Fair 2012

21-24กันยายน2555 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาจังหวัดเชียงใหม่  จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน Lanna Health Fair 2012 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

read more

Royal Flora 2011

Posted by on Nov 9, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

Royal Flora 2011

14 ธันวาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555 (92 วัน) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่อาคารบ้านหมอเมือง บริเวณสวนสมุนไพร...

read more

มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011

Posted by on Nov 9, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011

24 – 28 สิงหาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011” ณ.เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

read more

Lanna Health Fair 2011

Posted by on Nov 9, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

Lanna Health Fair 2011

20 – 24 ตุลาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน “Lanna Health Fair 2011”...

read more