Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Donation

                                                  

 
 
หลักการและเหตุผล

               สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 โดยการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้มีการดูแล  คุ้มครอง ป้องกัน และรักษา สุขภาพร่างกายของประชาชน  ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตลอดจนอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม วิจัย พัฒนา   และเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

          นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาพันธ์ฯเป็นต้นมา สมาพันธ์ฯได้จัดกิจกรรมในการเผยแพร่และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการและภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่พอสมควร  โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายนับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการอยู่ไม่น้อย สมาพันธ์ฯจึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา และมีจิตศรัทธาได้บริจาคเข้ากองทุนเพื่อใช้สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์ฯ ดังกล่าวต่อไป 

ขออาราธนาสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลดันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้รับความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

                                                                                      สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

 สมทบทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้