Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

งานแถลงข่าวล้านนาเอ็กโป 2558 (Lanna Expo 2015)

งานแถลงข่าวล้านนาเอ็กโป 2558 (Lanna Expo 2015) ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่            ...

Read More

Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015)

เชิญเที่ยวงานมหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015) วันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่...

Read More

เวทีเสวนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข...

Read More

การประชุมสมาพันธ์ฯ วันที่ 6 ธ.ค.57

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร IDI...

Read More

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน    กำเนิดสภาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยในอดีตเคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสยามมาแต่เก่าก่อน...

Read More

อธิปดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเยี่ยมชมสมาพันธ์ฯ

อธิปดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม เยี่ยมชมสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557...

Read More