Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การเผายา

ประวัติความเป็นมาของการเผายา ความเป็นมาของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา หรือหมอพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่พุทธกาล นับเป็นพันๆปี...

Read More

การเช็ดแหก

เช็ดแหก คำว่า “แหก” เป็นภาษาพื้นบ้านล้านนาแปลว่าขูดหรือถู ซึ่งหมายถึงการใช้อุปกรณ์ หรือ สมุนไพร เช่น ใบไม้ ไพร มีดหมอ เขาสัตว์ เหรียญ ฯลฯ...

Read More

การรักษาด้วย พิธีกรรมบำบัด

Read More