Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การนวดอัตลักษณ์ล้านนา

 การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา (Thai Tradition massage of Lanna) จุดเด่นของภูมิภาค 8 จังหวัดตอนบนที่เรียกขานติดปากและชินหู คือ “ดินแดนล้านนา”...

Read More

โหราเวช

• โหราเวช โหราเวช คือ วิชาพยากรณ์ปูมโรคในร่างกายมนุษย์ก่อนจะทำการรักษา โดยถือเอาตำแหน่งของดาวนพเคราะห์ที่โคจรในเรือนชะตาของ แต่ละบุคคล...

Read More

“ตอกเส้นสิบสองไม้ครู”

ตอกเส้นสิบสองไม้ครู การตอกเส้น คือ ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านล้านนาในการบำบัดรักษาช่วยเหลือตัวเองและชุมชนมาแต่โบราณ พัฒนามาจากหมอช้างหมอม้า...

Read More

ยาฝนยาต้ม

• ยาฝน คือ สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคด้วยวิธีการนำตัวยามาฝนกับน้ำกระสายแล้วให้ผู้ป่วยดื่ม ทาบริเวณที่มีอาการ ยาฝนที่ใช้รักษาโรคมักจะเรียกว่า...

Read More

พิธีกรรมความเชื่อของคนล้านนา

พิธีกรรมความเชื่อของคนล้านนา   ในอดีตการณ์ในโบราณถิ่นล้านนาต้องหาที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ                 ทางกาย  ...

Read More

การย่ำขาง

• ย่ำขาง เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพื้นบ้านล้านนาอีกประเภทหนึ่ง โดยมากใช้สำหรับบำบัดหรือรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกาย...

Read More