Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

อาจารย์วัลลภ เผ่าพนัส

 ชื่อ              :  นายวัลลภ    เผ่าพนัส เกิดวันที่     :  19 พฤษภาคม 2502  ที่อยู่            :   224/312  บ้านขวัญเวียง หมู่ 3...

Read More

อาจารย์สมบัติ ไตรศรีศิลป์

ชื่อ-สกุล           นายสมบัติ  ไตรศรีศิลป์                         MR.SOMBAT    TRAISRISILP อายุ                  60 ปี...

Read More