Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Royal Flora 2011

14 ธันวาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555 (92 วัน) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรม...

Read More

มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011

24 – 28 สิงหาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ...

Read More

Lanna Health Fair 2011

20 – 24 ตุลาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่...

Read More

ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง

2 – 3 มิถุนายน 2554 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้ชื่องานว่า...

Read More