Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เที่ยวสุข 4 ชุมชน

ชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับหมู่บ้านต้นแบโฮสเตย์ 4 จังหวัดภาคหนือตอนบน 1        ...

Read More

การแพทย์ทางเลือกคืออะไร

การแพทย์ทางเลือกคือ ในประเทศไทยนั้น การแพทย์ทางเลือก คือ การแพทย์ที่ไม่ใช่ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย...

Read More

การฝังเข็ม

การฝังเข็ม (จีน: 針灸; อังกฤษ: Acupuncture) เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย...

Read More

โครงการเที่ยวสุขี ๔ ชุมชน

โดยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะมนุษย์ศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

Read More

Lanna Health Fair 2012

21-24กันยายน2555 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาจังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More