Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เกี่ยวกับเรา

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดประชุมผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ ด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันหารือถึงทิศทางการดำเนินงาน และ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อก่อตั้งสมาพันธ์ขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 More โดยใช้ชื่อว่า “สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา” มีคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งเป็นคณะทำงานชั่วคราว 1 ปี ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทสามัญ โดย นายวัลลภ เผ่าพนัส ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคนปัจจุบัน และมีคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ รวม 25 คน

นโยบายและแผนงานในอนาคต.
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย และ แพทย์พื้นบ้าน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และ ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในด้านการรักษา การใช้สมุนไพรที่ถูกหลัก ตั้งแต่ระดับตำบล โดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ระดับอำเภอผ่านโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนระดับจังหวัด โดยทำความร่วมมือ และ การสนับสนุนจาก สาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจะให้แต่ละจังหวัด มีการรวมกลุ่มเพื่อตั้งเป็นสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผยไทย และ การแพทย์พื้นบ้าน ในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัดกลุ่มล้านนา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จากความต้องการของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน และ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือ และ พัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการ งานบริการ และ สถานพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนคุณภาพ และ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม