Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

โควิด-19

(1) ไอแห้ง + จาม = มลพิษทางอากาศ
(2) ไอ + มูก + จาม + น้ำมูกไหล = โรคไข้หวัด
(3) ไอ + เมือก + จาม + น้ำมูกไหล + ปวดร่างกาย + อ่อนแรง + ไข้อ่อน = ไข้หวัดใหญ่
(4) อาการไอแห้งจาม + + ความเจ็บปวดของร่างกาย + ความอ่อนแอ + มีไข้สูง + หายใจลำบาก = coronavirus
แผนกพยาธิวิทยา AIIMS, เดลี
ทำให้ข้อความนี้มีให้กับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้!


***วิธีแก้ไข
1 ใส่แมส กินนำ้ให้มาก สมุนไพรตรีผลา
2 ใช้ยาแก้ไข้จันทลีลา นอนพักผ่อนให้พอ
3ใช้ยาห้าราก ทานนำ้ให้มาก พักผ่อนให้พอ
4 ใช้ยาเบญจโลกวิเชียรและปราบชมพูทวีป
พักผ่อนนอนหลับให้ได้7-8 ชั่วโมงดื่มนำ้. ให้มากและสวดมนต์ นั่งสมาธิ(30)นาทีอยู่ในธรรมชาติอากาศถ่ายเทดีและฝึกพลังปอด
ที่สำคัญต้องปฏิบัติตังตามประกาศ สบค.
ด้วยความห่วงในเศรษฐกิจและสุขภาพทุกคน


สถาบันปัญญาไทIDI 053-200300

468 ad