Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย

   โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Ready)

สำหรับอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ

ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมา

 

 

 

 

 

 

โบชัวร์สัมมนา

กำหนดการสัมมนา

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

468 ad