Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เวทีเสวนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ให้ดำเนินการจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ในครั้งนี้มีสมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาและเครือข่ายได้เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย

468 ad