Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Royal Flora 2011

14 ธันวาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555 (92 วัน) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่อาคารบ้านหมอเมือง บริเวณสวนสมุนไพร งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

468 ad