Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

โครงการเที่ยวสุขี ๔ ชุมชน


โดยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะมนุษย์ศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน) จัดงานเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานน้ำพุ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

468 ad