Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เชิญเข้ารับการอบรม

 เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคคลากด้านธุรกิจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการรพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา และติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานฝึกอบรมในแต่ละโครงการ

 

หลักสูตรอบรม

 

ใบสมัคร
468 ad