Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เชิญร่วมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการ SMEs

เชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการนำธุรกิจและต่อยอดธุรกิจ และร่วมการฟังเสวนาเรื่อง “ประตูสู่อินโดจีน AEC  โอกาสที่ SMEs ต้องเตรียมพร้อม” ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมา

 

 

โปสเตอร์ รายละเอียดโครงการ

 

หนังสือเชิญร่วมสัมมนา ใบตอบรับสัมมนา

 

 

 

 

 

 

468 ad