Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เชิญร่วมฟังบรรยาย

  สถาบันวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา  

สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาปัญญาไท

***มีความยินดีขอเรียนเชิญ***

ผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง  รู้สมุนไพรไทย ห่าง…หายจากโรคความดันฯและเบาหวาน

วันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๐๐  –  ๑๗.๐๐  น.

             ณ  ประชุมบุญวาทย์  ลำเภาพงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดบัตรเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดบัตรเชิญ ที่นี่ค่ะ

แผนที่ห้องประชุม

468 ad