Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูของสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสมาคมที่เป็นศูนย์กลางในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและบริการของผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยและยังเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารด้านวิชาการให้แก่มวลสมาชิก  โดยสมาคมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2547 และเป็นประจำทุกๆ ปี ทางสมาคม ฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ในวิชาชีพนี้

ในปีนี้ก็เช่นกัน ทางสมาคมฯ กำหนดจัดงานดังกล่าวประจำปี2556 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน  2556  เวลา 09.00-12.00 น. ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

468 ad