Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

อาจารย์สมบัติ ไตรศรีศิลป์

ชื่อ-สกุล           นายสมบัติ  ไตรศรีศิลป์

                        MR.SOMBAT    TRAISRISILP

อายุ                  60 ปี เกิดที่จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2495

ที่อยู่ปัจจุบัน    49  ถ.ช่างหล่อ  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100

โทร.053-200300  มือถือ 081-8837845

E-mail: [email protected]

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

            49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100

            โทรศัพท์ 053-200300 ต่อ 101  โทรสาร 053-203104 มือถือ 081-8837845

การศึกษา

            ประถมต้น                   โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

            ประถมปลาย               โรงเรียนมงคลวิทยา และโรงเรียนเมธีวุฒิ จ. ลำพูน

            มัธยมต้น                      โรงเรียนเมธีวุฒิการ  จ. ลำพูน

            มัธยมปลาย                  โรงเรียนจักรคำคณาทร  จ. ลำพูน

            ปริญญาตรี                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2518  วทบ.(ชีววิทยา)

            ปริญญาโท                  มหาวิทยาลัยมหิดล 2522 วทม. (ชีวสถิติ)

                                                ผู้ประกอบโรคศิลปการแพทย์แผนไทย

                                                            –  สาขาเภสัชกรรม (พ.ศ. 2545)

                                                            –  สาขาเวชกรรม   (พ.ศ. 2549)

ประสบการณ์การทำงาน    2518-2528

            เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาชีพเสริมขับรถสองแถว, จัดทัวร์และรถเช่าพร้อมคนขับ, สอนพิเศษ, เขียนตำราชีววิทยาเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รับพิมพ์เอกสาร, รายงานวิจัยและหนังสือ, ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งสดและผ่อน

 

            พ.ค. 2526        เริ่มเป็นตันแทน  PART –TIME

            1 ธ.ค. 2528     เป็นตัวแทนเต็มเวลา-ปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่ง

                                                – เป็นเจ้าของสำนักงาน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด จ.เชียงใหม่

                                                – เป็นผู้อำนวยการอาวุโส  ภาคนครเชียงใหม่

                                                – เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท  เอ ไอ เอ  จำกัด

            16 พ.ย. 2547   ก่อตั้งอาคารประกอบการสถานพยาบาล   ใบอนุญาตเลขที่ ชม.                                             032/2547

1  ม.ค.  2548   ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

                        สอนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย จนถึงปัจจุบัน

15 มี.ค. 2548   ใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล  ใบอนุญาตเลขที่  5010800248

                        ใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการ ใบอนุญาตเลขที่ 5010800741

คุณวุฒิในอาชีพ เอ.ไอ.เอ.

            ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA)  คนแรกในภาคเหนือ

            และได้รับติดต่อกัน 3 ปี (2538 – 2530)

            ตัวแทนสโมสรล้านเหรียญ 3 ปี (2538 – 2530)

            ไปประชุมต่างประเทศ ที่โกลโคสท์ ประเทศออสเตรเลีย

                                                ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

                                                ฮาวาย  ประเทศอเมริกา

                                                และประเทศสิงค์โปร์

กิจกรรมทางสังคม

            กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนพระหฤทัย

            กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนปริ้นส์รอยัล วิทยา

            กรรมการสมาคมฮากกา จังหวัดเชียงใหม่

            กรรมการสหกรณ์ลานนาเดินรถ (สองแถวแดง เชียงใหม่)

            รองนายกสมาคมธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

            รองนายกสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่

            รองนายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่

            จัดรายการวิทยุคลื่นความถี่ 106 MHz เกี่ยวกับด้านสุขภาพดีวิถีไทย

            วิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาพตามวิถีไทยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

            อาจารย์พิเศษสอนการแพทย์แผนไทยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            อาจารย์พิเศษสอนการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย)ให้กับภาควิชาเวช                             ศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

            เลขาธิการสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

 

คติพจน์ส่วนตัว  ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่ลืมตัว

คติพจน์ในการทำงาน  จริงใจต่อลูกค้า จริงจังต่อหน้าที่ ปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงาน

เป้าหมายชีวิต  ด๊อกเตอร์ อินชัวรัน ,สมาชิกวุฒิ, ตั้งสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

468 ad