Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

อาจารย์วัลลภ เผ่าพนัส

 ชื่อ              :  นายวัลลภ    เผ่าพนัส

เกิดวันที่     :  19 พฤษภาคม 2502 

ที่อยู่            :   224/312  บ้านขวัญเวียง หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

                        โทร.08-6919-7909   e-mail : [email protected]

 
 ประวัติการศึกษาและการอบรม

2524          :      นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2529          :      ใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพทนายความประเภทตลอดชีพเลขที่ 12904/2529

2540          :       ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร  (MINI MBA)  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์   

 2544         :       วุฒิบัตรการอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยประเภท เภสัชกรรมไทย ประจำปี 2544 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย

                            (สามพระยา)

 2545          :      วุฒิบัตรการอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยประเภท หัตถเวช ประจำปี 2545 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (สามพระยา)

2546           :      ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรม เลขที่ บ.ภ.18517

2549           :       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม เลขที่ พ.ท.ว. 15735 

 2549          :       หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย เลขที่ คท.0368/2549      

 2553          :       ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เลขที่ พ.ท.น. 911

2554           :        หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย  เลขที่ คท.ว. 0504/2554        

2555           :        หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย   เลขที่ คท.น. 0074/2555
    

ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย

 2526 – 2528    :    ทนายความ บริษัท ไดมอนด์ แอดจัสเม้นท์ จำกัด (เครือ บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด)

2529 – 2534   :    ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายกฎหมายบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด (เครือ บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด)

2535 – 2541    :    ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญาบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย ฟูจิ จำกัด (เครือธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน))

2542-2547      :   ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย   เจ้าของร่วมในกิจการ สำนักกฎหมายพิเชษฐ์ กรุ๊ป  ถนน รามอินทรา กรุงเทพฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็น  
                                 ที่ปรึกษากฎหมายของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 
2548-2555     :    ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายวัลลภ เผ่าพนัส จังหวัดเชียงใหม่

 ประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทย 

2549              :    อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ และอาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชากฎหมายสมาคม
                             
                               แพทย์แผนไทยเชียงใหม่

2550-2551  :    นายกสมาคม สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ และอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยสาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชากฎหมายสมาคมแพทย์
                            
                               แผนไทยเชียงใหม่

2551              :    กรรมการดำเนินงานพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ 
                             
                              อาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม  และวิชากฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
                            
                              จัดรายการวิทยุเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพคลื่น 98 FM สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยุชุมชนคลื่น
                           
                              106 FM

2552-2553  :  รองประธานฝ่ายบริหารและฝายกฎหมาย  สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา       
                           
                             อาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม  และวิชา กฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
                            
                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่) แต่งตั้งโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
                        
                           จัดรายการวิทยุเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพคลื่น 98 FM  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายการ “ฮอมกันกึ๊ด    

                            ปัน กันอู้เรื่องสุขภาพ” 
  
 2554-2555  : ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
                         
                             อาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม  และวิชา กฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
                         
                            จัดรายการวิทยุเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพคลื่น 98 FM  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายการ “ฮอมกันกึ๊ด    

                            ปัน กันอู้เรื่องสุขภาพ”

                           กรรมการดำเนินงานโครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วมสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11  
                           รายการ “รักษ์เมืองเหนือ”        
 
2555                 : กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
                             แต่งตั้งโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

468 ad