Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้ง

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดประชุมผู้มีใบประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นที่ โรงแรม บีพี เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชนเคียงคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

         จากการประชุมในครั้งนี้ได้แบ่งการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ และความต้องการและเป้าหมายให้ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของการประชุมสรุปว่าภาคประชาชนจะต้องมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาพันธ์   เพื่อเป็นองค์กรสำหรับขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเคียงคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันตามนโยบายของภาครัฐ

         ภาคประชาชนประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มที่มีใบประกอบโรคศิลปะแผนไทย  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ร่วมกันหารือถึงทิศทางการดำเนินงาน  และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อก่อตั้งสมาพันธ์ขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 โดยใช้ชื่อว่า “สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา” มีคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งเป็นคณะทำงานชั่วคราว 1 ปี       โดย นายชลิต เขาวงศ์ทอง ได้รับเลือกให้เป็นประธานการก่อตั้งและดำเนินกิจกรรม ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทสามัญ โดย นายวัลลภ เผ่าพนัส ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคนปัจจุบัน และมีคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ รวม 25 คน

 

วัตถุประสงค์

         1. ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสู่สากล

         2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ    ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน

         3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้องค์ความรู้     ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของประชาชน

         4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล  และให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา รวมทั้งการแพทย์แขนงอื่น ๆ ระหว่างมวลหมู่สมาชิก

         5. เป็นกลไกในการผลักดันกิจกรรมต่อเนื่อง   ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาให้ได้ผลตามนโยบายของภาครัฐ และตามความต้องการของภาคเอกชนตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

         6. จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด  และการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

         7. คุ้มครอง  ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาของมวลหมู่สมาชิก ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพและการบริการ  และดำเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม

         8. ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้มีการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และรักษาชีวิต ร่างกาย สุขภาพของประชาชน ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป

         9. ส่งเสริมให้มวลหมู่สมาชิกรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการแพทย์ไทยและการแพทย์ พื้นบ้านล้านนาที่ดีงามสืบไป

         10. ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล ในมวลหมู่สมาชิกตามสมควร

 

นโยบายและแผนงานในอนาคต

         สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านการรักษา การใช้สมุนไพรที่ถูกหลัก ตั้งแต่ระดับตำบล โดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ระดับอำเภอผ่านโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนระดับจังหวัด โดยทำความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจะให้แต่ละจังหวัดมีการรวมกลุ่มเพื่อตั้งเป็นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผยไทย และการแพทย์พื้นบ้านในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัดกลุ่มล้านนา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนจากความต้องการของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการ งานบริการและสถานพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัยตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

         1. ระดับชุมชน  เปิดโอกาสให้หมอพื้นบ้าน ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในระดับอำเภอและจังหวัดได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัด หากมีการบริการนอกพื้นที่จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนต้องแจ้งให้สาธารณสุขทราบเป็นครั้งๆ ไป

         2. ระดับประเทศ ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ สามารถนำยาสมุนไพรและวิธีการรักษาของการแพทย์พื้นบ้านมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านยาสมุนไพร และการให้บริการ เพื่อเผยแพร่และใช้ได้อย่างกว้างขวางภายในประเทศ เป็นการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และประเทศไทยสามารถจะพึ่งพาตนเอง ในการดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

         3. ระดับสากล หลังจากที่ใช้กันทั่วไปและได้ผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีการทำวิจัยในด้านชีวเคมี และปฏิกิริยาการตอบสนองทางห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกให้เป็นที่ยอมรับเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล เพื่อการส่งออกในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการดูแลสุขภาพ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมา
สรุป : กิจกรรมของสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ปี 2552 – 2555
8 พฤศจิกายน 2552
งานเปิดตัวสมาพันธ์ “งานสุขภาพดีวิถีล้านนา” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
26 – 27 พฤศจิกายน 2552
“งานวิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ” ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9 ธันวาคม 2552
งานเสวนา “เครือข่ายการแพทย์แผนไทย” ณ.หอประชุมศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
12 สิงหาคม 2553
บรรยายพิเศษเรื่อง “กินอยู่อย่างไทห่างไกลโรคมะเร็ง” ณ.อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1 – 5 กันยายน 2553
ร่วมงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7” ณ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
23 ตุลาคม 2553
บรรยายพิเศษเรื่อง “สุขภาพวิถีไทห่าง-หาย จากความดัน” คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2554
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการยกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ….. ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2
2 – 3 มิถุนายน 2554
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้ชื่องานว่า “ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง” ที่คุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่
21 มิถุนายน 2554
จัดทำรายการทีวีเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยล้านนาเรื่อง “การย่ำขาง” ทางสถานีโทรทัศน์ เอ็น บี ที (ช่อง 11)
24 – 28 สิงหาคม 2554
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ” ณ.เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
20 – 24 ตุลาคม 2554
ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน “Lanna Health Fair 2011”
14 ธันวาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555 (92 วัน)
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และอุทยานหลวงราชพฤกษ์  จัดนิทรรศการและกิจกรรม  เผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่อาคารบ้านหมอเมือง บริเวณสวนสมุนไพร งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
1 – 10 พฤษภาคม 2555
ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ณ.บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ แม่เหียะ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
กรกฎาคม – ตุลาคม  2555
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ / ลำพูน / ลำปาง / แม่ฮ่องสอน) จัดงานเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2555 ณ.บริเวณลานน้ำพุ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต