Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สารจากประธาน

สารจากประธานสมาพันธ์ฯ

หลักจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสมาพันธ์ฯ และมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 นับว่าเป็นภารกิจที่ต้องปรับตัวเนื่องด้วยยังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และเป็นอุปสรรคในการประชุมแบบดั้งเดิม จึงมีการนัดประชุมกรรมการสมาพันธ์ฯผ่านช่องทางออนไลน์(Google meeting)ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แต่มีกรรมการสมาพันธ์ฯเข้าร่วมประชุมเพียง 7 ท่านอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ทำความเข้าใจวิธีการประชุมแบบออนไลน์ จึงได้นัดประชุมที่ทำการสมาพันธ์ฯในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อีกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้นั้น มีการปรึกษาหารือในเรื่องการตั้งคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆเพิ่มเติมโดยจะมีการเรียนเชิญและยืนยันก่อนประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งและจะแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบต่อไป

ที่ผ่านมาสมาพันธ์ฯ มีความพยายามที่จะตั้งศูนย์ประสานงานให้ครบทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือในกลุ่มล้านนา เรายังคงดำเนินการสานต่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรและ ภูมิปัญญาระหว่างกันโดยสมาพันธ์ฯขอเป็นสื่อและช่องทางประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเกิดความร่วมมือนำไปสู่ประโยชน์เชิงประจักษ์แก่สมาชิกสูงสุด

แนวทางแรกที่อยากเสนอให้สมาชิกรวมถึงกลุ่มสมาชิกใดที่มีสินค้าหรือบริการสามารถขออนุญาตต่อสมาพันธ์ฯเพื่อนำเอาเครื่องหมายของสมาพันธ์ฯ ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ได้ โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามมติ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ กติกาเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆจะประกาศออกให้ทราบมาอีกครั้งหลังได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการสมาพันธ์ฯต่อไป

ส่วนกิจกรรมต่างๆตามแผนงานของสมาพันธ์ฯยังคงมุ่งมั่นช่วยสนับสนุนและประสานงานพร้อมหาแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกโดยจะมีปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนแจ้งออกมาตามแผนงาน ต่อไป และหากสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกวางแผนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สามารถร้องขอให้สมาพันธ์ฯเป็นแนวร่วมเพื่อจะได้หาวิธีการสนับสนุนติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่สมาพันธ์ฯมีแนวทางให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและส่วนรวมอย่างเต็มกำลัง แต่เจ้าภาพกิจกรรมนั้นๆควรดำเนินการเอง สมาพันธ์ฯจะขอเป็นแนวร่วมผู้สนับสนุนเท่านั้น

ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านและหวังว่ากิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สมบัติ  ไตรศรีศิลป์
ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา