Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สัมภาษณ์ประธานสมาพันธ์

สัมภาษณ์อ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

และคอยติดตาม Presentation ของสมาพันธ์ ถึงผลงาน และกิจกรรมในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา ที่นี่ เร็วๆนี้

 

 

 

 

 

468 ad