Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สมาชิกสามัญ


สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
๕๑ ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย
อาคาร IDI ๔๙ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โรงเรียนไอทีเอ็มนวดแผนไทย (ITM) และ เชียงใหม่ สปามนตรา
๑๗/๗ ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

บริษัทบีโปรดักส์อินดัสทรี จำกัด
๑๙๐ ม.๒๑ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

ชีวีวนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา
๒๙๖ ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

รมัยเอิร์บ
๑๙๒/๖๗ ม.กุลพันธ์วิลล์ ๕ ม.๔ ต.แม่เหีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บริษัทสยามพาราไดซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด
๑๓ ซ.๕ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

บริษัทจันทร์รติสมุนไพรไทย จำกัด
๒๐๒/๒๐ ม.๒ ถ.พหลโธธิน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ๕๑๑๓๐

โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์
๒๓๘/๘ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

กลุ่มรุ้งปลายฟ้า ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลเพื่อสุขภาพ
๕๗ ม.๓ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ๕๗๒๕๐

Grace Herb And Nutraceutical ( Thailand ) Co;Ltd.
๘/๒๕ ม.๓ ถ. เชียงใหม่ – ลำปาง ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
468 ad