Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ลำปางรักษ์สมุนไพร

ประวัติความเป็นมาของ “ลำปางรักษ์สมุนไพร”

อ.มานพ – อ.บุญญรัตน์ ประโลมรัมย์ รับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ตามลำดับ สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือลำปาง กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่รับราชการ เป็นผู้คิดค้น ริเริ่ม บุกเบิก จัดทำ เผยแพร่ และบริหาร “โครงการสมุนไพรครบวงจร” และ “โครงการเกษตรธรรมชาติ” ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ รวมเป็นระยะเวลา 17 ปีเต็ม และเมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ 2540 อ.มานพ  ประโลมรัมย์ ได้ลาออกจากราชการ รวมรับราชการเป็นเวลา 24 ปีเศษ มาก่อตั้ง “ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง” ขึ้น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ลำปางรักษ์สมุนไพร”) และในปี 2542 อ.บุญญรัตน์ ประโลมรัมย์ ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมรับราชการเป็นเวลา 26 ปีเศษ เป็นข้าราชการบำนาญ มาช่วยงานอีกแรงหนึ่ง โดยมีเงินทุนจากการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำปาง และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มาเป็นทุนในการดำเนินงานครั้งแรก และในปีต่อๆมาได้ขยายงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความเติบโตของตลาดสมุนไพร และงานบริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป สมาชิกของชมรมฯ เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ให้มีการปลูก-การใช้สมุนไพรในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าว และพืชไร่ตกต่ำ และช่วยสร้างงานให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ให้หันมาปลูกพืชสมุนไพรทดแทน อันจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ถ.คันเหมือง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์/Tel. : 054-313128, 054-350787, 054-313918 โทรสาร/Fax. : 054-313128

Website : http://www.herblpg.com E-mail : [email protected]

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

 

 

468 ad