Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

รางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ๒๕๕๕

ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูจรรยา  วงค์ชัย ที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฎ – เพชรล้านนาประจำปี ๒๕๕๕ 

โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นปีที่ ๑๐ ของการดำเนินโครงการ โดยได้มีการมอบรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสถาบันล้านนาชั้น ๑ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

468 ad