Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ยื่นหนังสือขอคำชี้แจงเรื่องสภาการแพทย์แผนไทยและหามาตราการบรรเทาความเดือดร้อน

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา โดย อ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์ฯ อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เลขาธิการสมาพันธ์ฯและผอ.โรงเรี

ยนพัฒนาปัญญาไทย(IDI) และนักศึกษาแพทย์แผนไทยสาย ก สมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (รองผู้ว่าเป็นผู้รับมอบแทน) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 9.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468 ad