Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

มหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี ปี ๒๕๕๖

เชิญเที่ยวชมนิทรรศการมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
 

 

 

 

468 ad