Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา

         หมอเมือง คือหมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาแบบตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำรา “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ อ่านเรื่องทั้งหมด