Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ภูมิปัญญาล้านนา

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ภูมิปัญญาล้านนา “หลักสูตรนวดลักษณ์พื้นบ้านล้านนา” จำนวน ๑๐๐ ชั่วโมง

โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

คุณสมบัติผู้เรียนในหลักสูตร

๑. มัสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒. มีประสบการณ์ในการนวดไทยหรือนวดสปาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. จบหลักสูตรนวดแผนไทยที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย ๘๐ ชั่วโมง

๔. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ บุคลิกภาพเหมาะสมสามารถสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

๕. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไร้สมรรถภาพทางกายพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

จำนวนรับ ๓๐ คน ต่อรุ่น (เน้นคุณภาพและมาตรฐาน)

สถานที่เรียน

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในแต่ละรุ่น)

วิทยากร

ครูต้นแบบนวดพื้นบ้านล้านนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนหรือเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในการนวดและการสอนอย่างมากมายเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.ปรภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประสานงานคือ น.ส. ระพีภัทร์  ขาลสุวรรณ (นุ้ย)
โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๕๖๙ ๙๐๖๘  โทรสาร ๐๕๓ – ๙๔๖๐๔๒
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ : [email protected]

หรือสอบถามได้ที่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
๔๙ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๘๘๓ ๗๘๔๕  (อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์)

 

 

468 ad