Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง

2 – 3 มิถุนายน 2554 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้ชื่องานว่า “ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง” ที่คุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่

 

468 ad