Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ในวันที่ 24 เมษายน 2556
พร้อมกับทำพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร IDI และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

468 ad