Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

พิธีกรรมความเชื่อของคนล้านนา

พิธีกรรมความเชื่อของคนล้านนา

 

ในอดีตการณ์ในโบราณถิ่นล้านนาต้องหาที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ

                ทางกาย   เราต้องอาศัยสมุนไพร(ลูกของป่า)ใกล้ตัวเป็นปัจจัยสี่ ได้แก่  ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  เมื่อปัจจัยสี่อุดมสมบูรณ์ดี มนุษย์เราก็อยู่เป็นสุขสบายดี  หมอรักษาโรคก็ดีใจ

                ทางใจ   ที่พึ่งคือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  นับเป็นที่พึ่งสิ่งสุดท้ายของชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิดก็พึ่งพระสงฆ์ตั้งชื่อให้  เพื่อเป็นสิริมงคลของลูกหลาน จนถึงครั้งสุดท้ายของชีวิต  ก็พึ่งพระสงฆ์ไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ และพิธีต่างๆที่เป็นมงคล เช่น   ขึ้น ท้าวทั้ง 4 ทิศ  ลงเสา เอก-โทร   เรียกขวัญ(บายศรี)  ผูกข้อมือ

ก็พึ่งพระสงฆ์ ทำพิธีให้อยู่เย็นเป็นสุข

                ปัจจุบันมีเหตุการณ์และสิ่งรบกวนที่ทำให้มนุษย์ไม่สบายทางกายและทางใจ  ถ้าป่วยไข้  ทางธรรมะก็จะใช้เทียน 3 เล่ม คือ

                เล่มที่     1             เรียกสะเดาะเคราะห์ (พระพุทธเจ้า  แม่ข้ามน้ำทะเล)

                เล่มที่     2              เทียนประจำวันเกิด  (นพเคราะห์ทั้ง 9 )  บูชาให้อายุยืนนาน

                เล่มที่       3            ชุดโชค  (เทียนพระสีวลี) –  ลาภ(มีลาภ-ยิ่งยืนยง)

คนโบราณล้านนายึดถือเอาเทียน 3 เล่มนี้เป็นหลักของชีวิตในไส้เทียนมีหัวใจ 

พระคาถาอักขระ 108 (ผ้ายันต์)  ประกอบด้วย  พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสงฆคุณ

 

 

 

 

 

468 ad