Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมา
สรุป : กิจกรรมของสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ปี 2552 – 2555
8 พฤศจิกายน 2552
  งานเปิดตัวสมาพันธ์ “งานสุขภาพดีวิถีล้านนา” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
26 – 27 พฤศจิกายน 2552
  “งานวิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ” ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9 ธันวาคม 2552
  งานเสวนา “เครือข่ายการแพทย์แผนไทย” ณ.หอประชุมศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
12 สิงหาคม 2553
  บรรยายพิเศษเรื่อง “กินอยู่อย่างไทห่างไกลโรคมะเร็ง” ณ.อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1 – 5 กันยายน 2553
  ร่วมงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7” ณ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
23 ตุลาคม 2553
  บรรยายพิเศษเรื่อง “สุขภาพวิถีไทห่าง-หาย จากความดัน” คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2554
  ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการยกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ….. ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2
2 – 3 มิถุนายน 2554
  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้ชื่องานว่า “ภูมิปัญญาผญาหมอเมือง” ที่คุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่
21 มิถุนายน 2554
  จัดทำรายการทีวีเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยล้านนาเรื่อง “การย่ำขาง” ทางสถานีโทรทัศน์ เอ็น บี ที (ช่อง 11)
24 – 28 สิงหาคม 2554
  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ” ณ.เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
20 – 24 ตุลาคม 2554
  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน “Lanna Health Fair 2011”
14 ธันวาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555 (92 วัน)
  ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และอุทยานหลวงราชพฤกษ์  จัดนิทรรศการและกิจกรรม  เผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่อาคารบ้านหมอเมือง บริเวณสวนสมุนไพร งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
1 – 10 พฤษภาคม 2555
  ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ณ.บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ แม่เหียะ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
กรกฎาคม – ตุลาคม  2555
  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ / ลำพูน / ลำปาง / แม่ฮ่องสอน) จัดงานเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2555 ณ.บริเวณลานน้ำพุ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต