Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประวัติประธานสมาพันธ์ฯ

ชื่อ : นายวัลลภ เผ่าพนัส
เกิดวันที่ : 19 พฤษภาคม 2502     อายุ 53 ปี
ที่อยู่ : 224/312 บ้านขวัญเวียง หมู่ 3  ต.สันผักหวาน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 08-6919-7909

E-mail : [email protected]

  ประวัติการศึกษาและการอบรม
2524 :  
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 :  

ใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพทนายความประเภทตลอดชีพเลขที่ 12904/2529

2540 :  
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
2544 :  
วุฒิบัตรการอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยประเภท เภสัชกรรมไทย ประจำปี 2544 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (สามพระยา)
2545 :  
วุฒิบัตรการอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยประเภท หัตถเวช ประจำปี 2545 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (สามพระยา)
2546 :  
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรม เลขที่ บ.ภ.18517
2549 :  
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม เลขที่ พ.ท.ว. 15735
2549 :  
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย เลขที่ คท.0368/2549
2553 :  
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เลขที่ พ.ท.น. 911
2554 :  
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย เลขที่ คท.ว. 0504/2554
2555 :  
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย เลขที่ คท.น. 0074/2555
   
  ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย
2526 – 2528 : ทนายความ บริษัท ไดมอนด์ แอดจัสเม้นท์ จำกัด (เครือ บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด)
2529 – 2534 : ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด (เครือ บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด)
2535 – 2541 : ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย ฟูจิ จำกัด (เครือธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
2542 – 2547 : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าของร่วมในกิจการ สำนักกฎหมายพิเชษฐ์ กรุ๊ป ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2548 – 2555 : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายวัลลภ เผ่าพนัส จังหวัดเชียงใหม่
   
  ประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทย
2549 :  
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ และอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยสาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชากฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
2550 – 2551 : นายกสมาคม สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ และอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยสาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชากฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
2551 :  
– กรรมการดำเนินงานพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
– อาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชากฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
– จัดรายการวิทยุเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพคลื่น 98 FM สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยุชุมชนคลื่น 106 FM
2552 – 2553 : – รองประธานฝ่ายบริหารและฝายกฎหมาย สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
– อาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชา กฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่) แต่งตั้งโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
– จัดรายการวิทยุเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพคลื่น 98 FM สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายการ “ฮอมกันกึ๊ดปันกันอู้เรื่องสุขภาพ”
2554 – 2555 : – ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
– อาจารย์สอนแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรม เวชกรรม และวิชา กฎหมายสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
– จัดรายการวิทยุเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพคลื่น 98 FM สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายการ “ฮอมกันกึ๊ดปันกันอู้เรื่องสุขภาพ”
– กรรมการดำเนินงานโครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11) รายการ “รักษ์เมืองเหนือ”