Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตรแพทย์แผนไทย

             ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก
หลักสูตรแพทย์แผนไทย

 

                                        ด้วยวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                                                          เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท
หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
และปริญญาเอกหลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556
                             ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.i-tmf.com หรือ www.แพทย์แผนไทยแห่งแรก.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 05-776063, 053-776260 หรือ
                          053-703388

468 ad