Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

บรรยายกาศงานบรรยายพิเศษเรื่อง ” รู้สมุนไพรไทย หาย…ห่างจากโรคความดันและเบาหวาน” ณ สถาบันวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 มิ.ย. 2556 ห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

468 ad