Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ประกาศใช้เมื่อวันที่

                                         1 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดให้ 2 วิชาชีพ คือ สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

              อยู่ในสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีผลทำให้การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจำปี 2556 ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ

พ.ศ.2542 ต้องรอการประกาศของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวต่อไป

ซึ่งสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป

ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-5892980

468 ad