Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

ด้วย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ Lanna Health Hub และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด   สอบถามรายละเอียดได้ที่

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ภญ.อัญชญา  ดุจจานุทัศน์ และน.ส. วรรณพัทธ์ บุญมี
โทรศัพท์/โทรสาร. 053 – 212472
E – mail: [email protected]

 

 

กำหนดการประชุม 28 ก.พ. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 28 ก.พ.

 

รายละเอียดกิจกรรม1 รายละเอียดกิจกรรม2

 

ใบสมัครเข้าอบรม1 ใบสมัครเข้ารับอบรม2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468 ad