Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสามัญสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

ด้วยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา มีกำหนดจะจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสามัญ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น๔ อาคาร IDI
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา
หนังสือเรียกประชุม ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕
ระเบียบวาระการประชุม ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕

468 ad