Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การอบรมเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ

การอบรบถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ในกลุ่มเป้าหมาย 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 100 คน

 

 

468 ad