Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร IDI เพื่อทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ฯชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๖ นี้ ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ว่า อ.วัลลภ เผ่าพนัส ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสมาพันธ์  ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ทางประธานจะพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญอีกครั้ง ตามความเหมาะสมในแต่ละหน้าที่

และในตอนเย็นของวันเดียวกัน ทางสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาร่วมกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ และสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมณีนาราคร

468 ad