Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกประเภทสามัญ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔  อาคาร IDI

 

 

 

 

 

 

 

 

468 ad