Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ การนวดล้านนาเอ็กโซติก การนวดพื้นบ้านล้านนา และการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบล้านนา

ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมา

 

 

 

 

รายละเอียดประกวดนวดล้านนา

 

เกณฑ์การประกวดนวดล้านนาเอ็กโซติก

 

เกณฑ์การประกวดนวดพื้นบ้านล้านนา

 

เกณฑ์การประกวดนวดผ่อนคลาย

 

ใบสมัครการประกวดนวด

 

468 ad