Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

กิจกรรม

เวทีเสวนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Posted by on Mar 6, 2015 in กิจกรรม | 0 comments

เวทีเสวนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่...

read more

การประชุมสมาพันธ์ฯ วันที่ 6 ธ.ค.57

Posted by on Dec 6, 2014 in กิจกรรม | 0 comments

การประชุมสมาพันธ์ฯ วันที่ 6 ธ.ค.57

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร IDI โดยมีพลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธ…รรมนูญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาเยี่ยมชมสมาพันธ์ฯ รับฟังข้อเสนอแนะ โดยทางสมาพันธ์ฯได้เสนอแนวทางปฎิรูประบบสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยเพื่อการพึ่งพาตนเอง หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสนับสนุนแพทย์แผนไทยมากขึ้นค่ะ...

read more

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

Posted by on Jul 3, 2014 in กิจกรรม, ข่าวสาร | 0 comments

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน    กำเนิดสภาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยในอดีตเคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสยามมาแต่เก่าก่อน ตั้งแต่ยุคก่อนกรุงสุโขทัย ยุคกรุงสุโขทัย จนมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าการแพทย์แผนไทยมีความรุ่งเรืองมาก มีการรวบรวมตำรายาเรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” เรามาสูญเสียภูมิปัญญาทางการแพทย์ครั้งใหญ่ในครั้งที่เราเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งที่ 2 แต่บรรพบุรุษเราก็ได้กอบกู้เอกราชและฟื้นฟูการแพทย์ขึ้นมาใหม่ โดยเมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว รัชกาลที่ 1...

read more

อธิปดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเยี่ยมชมสมาพันธ์ฯ

Posted by on Jan 23, 2014 in กิจกรรม | 0 comments

อธิปดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเยี่ยมชมสมาพันธ์ฯ

อธิปดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม เยี่ยมชมสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557                    ...

read more

ยื่นหนังสือขอคำชี้แจงเรื่องสภาการแพทย์แผนไทยและหามาตราการบรรเทาความเดือดร้อน

Posted by on Dec 24, 2013 in กิจกรรม | 0 comments

ยื่นหนังสือขอคำชี้แจงเรื่องสภาการแพทย์แผนไทยและหามาตราการบรรเทาความเดือดร้อน

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา โดย อ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์ฯ อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เลขาธิการสมาพันธ์ฯและผอ.โรงเรี ยนพัฒนาปัญญาไทย(IDI) และนักศึกษาแพทย์แผนไทยสาย ก สมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (รองผู้ว่าเป็นผู้รับมอบแทน) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 9.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่                ...

read more

ภาพกิจกรรม Lanna Health Fair 2013

Posted by on Aug 16, 2013 in กิจกรรม | 0 comments

ภาพกิจกรรม Lanna Health Fair 2013

ภาพกิจกรรมงาน Lanna Health Fair 2013 (Lanna Expo 2013) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ fan page ของสมาพันธ์ฯ คลิกที่ลิงค์นี้คะ https://www.facebook.com/pages/Lanna-Thai-Medical-Federation/193543427384345?ref=hl            ...

read more

การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

Posted by on Jul 10, 2013 in กิจกรรม | 0 comments

การประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกประเภทสามัญ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔  อาคาร IDI              ...

read more

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

Posted by on Jun 24, 2013 in กิจกรรม, ทั่วไป | 0 comments

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

บรรยายกาศงานบรรยายพิเศษเรื่อง ” รู้สมุนไพรไทย หาย…ห่างจากโรคความดันและเบาหวาน” ณ สถาบันวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 มิ.ย. 2556 ห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์...

read more

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

Posted by on Apr 24, 2013 in กิจกรรม | 0 comments

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ในวันที่ 24 เมษายน 2556 พร้อมกับทำพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร IDI และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...

read more

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

Posted by on Dec 26, 2012 in กิจกรรม | 0 comments

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร IDI เพื่อทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ฯชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๖ นี้ ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ว่า อ.วัลลภ เผ่าพนัส ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสมาพันธ์  ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ทางประธานจะพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญอีกครั้ง ตามความเหมาะสมในแต่ละหน้าที่ และในตอนเย็นของวันเดียวกัน ทางสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาร่วมกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่...

read more