Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

 

         ตามที่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้

๑. นายวัลลภ เผ่าพนัส                                ประธานสมาพันธ์
๒. นายสมบัติ ไตรศรีศิลปฺ                           รองประธานคนที่ ๑  (ฝ่ายประกันสังคมสมาชิก)
๓. นายจงกล เศรษฐกร                               รองประธานคนที่ ๒ (ฝ่ายบริหาร)
๔. นายบุญธรรม อินทจักร                           รองประธานคนที่ ๓ (ฝ่ายพัฒนาหมอพื้นบ้าน)
๕. นางจรรยา วงค์ชัย                                   รองประธานคนที่ ๔ (ฝ่ายเครือข่ายหมอพื้นบ้าน)
๖. นางสุนทรี พีรกุล                                     รองประธานคนที่ ๕ (ฝ่ายวิชาการ)
๗. นายบรรเลง อุปละกุล                             รองประธานคนที่ ๖ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)
๘. นางสาวภาวินี แก้วเกรียงไกร                 รองประธานคนที่ ๗ (ฝ่ายประสานงานเครือข่าย)
๙. นางสาววรวรรณา เจียระไนรุ่งโรจน์        รองประธานคนที่ ๘ (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
๑๐. นายรักศักดิ์ อิทธิเดช                            เลขาธิการ
๑๑. นางสาวศิณรัตน์ ไชยรัตนศิริ                 รองเลขาธิการ
๑๒. นางสาวประภาศรี  นภารัตน์                  เหรัญญิก
๑๓. นางอาทิชา พรมมี                                 ประชาสัมพันธ์  คนที่ ๑
๑๔. นางสิริลักษณ์ ทองศิริ                           ประชาสัมพันธ์  คนที่ ๒
๑๕. นางสาวพัทธนันท์ อุ่นแก้ว                    นายทะเบียน
๑๖. นางสาวปฐมา เดชะ                               ปฏิคม
๑๗. นายฐชพัท พุทธวงค์                             กรรมการ
๑๘. นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ                กรรมการ
๑๙. นางวลัยลักษณ์ อินชัย                           กรรมการ
๒๐. นางประเสริฐ ทองสุขงาม                      กรรมการ
๒๑. นางทิพย์สุคนธ์ จันต๊ะ                           กรรมการ
๒๒. นางสาวกันยารัตน์ จักรศรี                    กรรมการ
๒๓. นายณัฐวัทส์ บ่างศรีวงศ์                       กรรมการ
๒๔. นายเสกสันต์ สุทธะ                              กรรมการ
๒๕. นางสาวรุ้งวรรณา นันติ                         เลขานุการคณะกรรมการ

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

 

         อาศัยข้อบังคับ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ข้อที่ ๑๔.๑.๗ คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้

๑. พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ                                               ประธานกรรมการที่ปรึกษา
๒. อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร                                                          กรรมการที่ปรึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล                            กรรมการที่ปรึกษา
๔. รองศาสตราจารย์ดนุวัต  เพ็งอ้น                                               กรรมการที่ปรึกษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส   โพธิ์ทองสุนันท์                  กรรมการที่ปรึกษา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ                       กรรมการที่ปรึกษา
๗. เภสัชกรสมนึก   สุชัยธนาวนิช                                                  กรรมการที่ปรึกษา
๘. เภสัชกรพลแก้ว  วชิระชัยสุรพล                                               กรรมการที่ปรึกษา
๙.  อาจารย์ ดร.สยันต์  พรมดี                                                        กรรมการที่ปรึกษา
๑๐. อาจารย์ประศาสน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์                                       กรรมการที่ปรึกษา
๑๑. อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี                                                       กรรมการที่ปรึกษา
๑๒. อาจารย์ประจวบ  รักษ์จูล                                                      กรรมการที่ปรึกษา
๑๓. อาจารย์ชลิต  เขาวงศ์ทอง                                                    กรรมการที่ปรึกษา
๑๔. อาจารย์ปิ่นแก้ว ตันนวล                                                        กรรมการที่ปรึกษา
๑๕. อาจารย์กิตติ  กิตติจารุวงศ์                                                   กรรมการที่ปรึกษา
๑๖. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์                                                         กรรมการที่ปรึกษา

 

ลงชื่อ…………………………………………………..ประธาน
( นายวัลลภ เผ่าพนัส )ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา