Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

 

         ตามที่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ มีรายนามดังนี้

๑.  นายวัลลภ เผ่าพนัส                               ประธานสมาพันธ์
๒.  นายจงกล เศรษฐกร                              รองประธานคนที่ 1 (ฝ่ายบริหาร)
๓.  นายบุญธรรม อินทจักร                          รองประธานคนที่ 2 (ฝ่ายพัฒนาหมอพื้นบ้าน)
๔.  นางสุนทรี พีรกุล                                    รองประธานคนที่ 3 (ฝ่ายวิชาการ)
๕.  นายบรรเลง อุปละกุล                            รองประธานคนที่ 4 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)
๖.  นางมาร์กาเร็ต ผดุงทรง                         รองประธานคนที่ 5 (ฝ่ายต่างประเทศ)
๗. นางสาวภาวินี แก้วเกรียงไกร                 รองประธานคนที่ 6 (ฝ่ายประสานงานเครือข่าย)
๘.  นางสาววรวรรณา เจียระไนรุ่งโรจน์       รองประธานคนที่ 7 (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
๙.  นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์                           เลขาธิการ
๑๐. นางสาวประภาศรี  นภารัตน์                  เหรัญญิก
๑๑. นางมาลินี คุปตะรัตน์                            ประชาสัมพันธ์
๑๒. นางสาวปฐมา เดชะ                              นายทะเบียน
๑๓. นายธีรชัย ปิ่นทอง                                ปฏิคม
๑๔. นายบุญยงค์ บุญทาตุ้ย                         กรรมการ
๑๕. นางจรรยา วงค์ชัย                                 กรรมการ
๑๖. นางศรีสมัย คำภีรธัมโม                         กรรมการ
๑๗. นางวลัยลักษณ์ อินชัย                          กรรมการ
๑๘. นางสาวกันยารัตน์ จักรศรี                     กรรมการ
๑๙. นางจันทร์ดี คะแนนสิน                          กรรมการ
๒๐. นางประเสริฐ  ทองสุขงาม                     กรรมการ
๒๑. นางสิริลักษณ์  ทองศิริ                          กรรมการ
๒๒. นางสุภาพ  อุ่นเมือง                              กรรมการ
๒๓. นางแสงเดือน  สุยะใหญ่                      กรรมการ
๒๔. นายณัฐวัทส์ บ่างศรีวงศ์                       กรรมการ
๒๕. นายเสกสันต์ สุทธะ                              กรรมการ

ทีมงานเลขานุการคณะกรรมการ

๑. นางสาวรุ้งวรรณา นันติ                             เลขานุการคณะกรรมการ
๒. นางสาวอัจฉราพรรณ ปันดอน                 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

 

         อาศัยข้อบังคับ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ข้อที่ ๑๔.๑.๗ คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ มีรายนามดังนี้

๑. พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ                                               ประธานกรรมการที่ปรึกษา
๒. อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร                                                          กรรมการที่ปรึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล                            กรรมการที่ปรึกษา
๔. รองศาสตราจารย์ดนุวัต  เพ็งอ้น                                               กรรมการที่ปรึกษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส   โพธิ์ทองสุนันท์                  กรรมการที่ปรึกษา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ                       กรรมการที่ปรึกษา
๗. เภสัชกรสมนึก   สุชัยธนาวนิช                                                  กรรมการที่ปรึกษา
๘. เภสัชกรพลแก้ว  วชิระชัยสุรพล                                               กรรมการที่ปรึกษา
๙.  อาจารย์ ดร.สยันต์  พรมดี                                                        กรรมการที่ปรึกษา
๑๐. อาจารย์ประศาสน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์                                       กรรมการที่ปรึกษา
๑๑. อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี                                                       กรรมการที่ปรึกษา
๑๒. อาจารย์ประจวบ  รักษ์จูล                                                      กรรมการที่ปรึกษา
๑๓. อาจารย์ชลิต  เขาวงศ์ทอง                                                    กรรมการที่ปรึกษา
๑๔. อาจารย์ปิ่นแก้ว ตันนวล                                                        กรรมการที่ปรึกษา
๑๕. อาจารย์กิตติ  กิตติจารุวงศ์                                                   กรรมการที่ปรึกษา
๑๖. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์                                                         กรรมการที่ปรึกษา

 

ลงชื่อ…………………………………………………..ประธาน
( นายวัลลภ เผ่าพนัส )ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

 

 

 

 

ประวัติประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

1482823147217 ชื่อ : นายวัลลภ เผ่าพนัส
เกิดวันที่ : 19 พฤษภาคม 2502
ที่อยู่ : 336/16 หฒุ่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230 
โทร. 08-6919-7909 E-mail : phaopanus@gmail.com
  ประวัติการศึกษาและการอบรม
2524 :  
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 :  
ใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพทนายความประเภทตลอดชีพเลขที่ 12904/2529
2540 :  
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
2544 :  
วุฒิบัตรการอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยประเภท เภสัชกรรมไทย ประจำปี 2544 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (สามพระยา)
2545 :  
วุฒิบัตรการอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยประเภท หัตถเวช ประจำปี 2545 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (สามพระยา)
2546 :  
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรม เลขที่ บ.ภ.18517
2549 :  
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม เลขที่ พ.ท.ว. 15735
2549 :  
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย เลขที่ คท.0368/2549
2553 :  
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เลขที่ พ.ท.น. 911
2554 :  
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย เลขที่ คท.ว. 0504/2554
2555 :  
หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย เลขที่ คท.น. 0074/2555
  ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย
2526 – 2528 : ทนายความ บริษัท ไดมอนด์ แอดจัสเม้นท์ จำกัด (เครือ บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด)
2529 – 2534 : ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด (เครือ บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด)
2535 – 2541 : ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย ฟูจิ จำกัด (เครือธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
2542 – 2547 : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าของร่วมในกิจการ สำนักกฎหมายพิเชษฐ์ กรุ๊ป ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2548 – 2555 : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายวัลลภ เผ่าพนัส จังหวัดเชียงใหม่
  ประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทย
2550-2551
นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
2552 – 2553 : รองประธานฝ่ายบริหาร สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
2554 – ปัจจุบัน :  
ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา (สมัย ที่ 3 )
ปัจจุบัน – เจ้าของกิจการร้านขายยาแผนไทย “ภูมิสมุนไพร”
– คณะกรรมการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยประเภท ก.     กรมพัฒนาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (การแพทย์แผนไทย) ปี 2559-2560
– คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์แผนไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริการคลินิกแพทย์แผนไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)